Arkiv for 'Om foreningen' kategorien

Vedtægter

Author: Jan Ole Halkier
3. marts 2011

De nye vedtægter kan ses HER

Formål: Viborg Bryggeriforening

Author: Jan Ole Halkier
4. januar 2011

Viborg Bryggeriforenings formål er at støtte Viborg Bryghus ved at organisere og aktivere frivillig arbejdskraft og generel opbakning. En hjælp som er utrolig vigtig for Viborg Bryghus og som ikke kun sikrer besparelser på udgiftssiden, men også styrker Viborg Bryghus som et fællesskabende projekt.

Viborg Bryggeriforening arrangerer desuden forskellige arrangementer for medlemmerne.  Du kan melde dig ind og betale kontingent i Bryggerstuen Munken, eller direkte i Viborg Bryghus WEBshop.

Det koster kun kr. 100,- pr. år.

Frivillige hjælpere m.m.

Author: Jan Ole Halkier
4. januar 2010

Som bekendt kan bryggeriet ikke drives uden den frivillige arbejdskraft og vi søger hele tiden nye hjælpere. For tiden er bargruppen relativt godt besat, hvorimod der stadig kan bruges flere tappere. Bemærk at dette betroede hverv primært er for medlemmer, der har tid i dagtimerne.

Lønnen? For det første bliver man del af en succes, dernæst modtager man et antal ølbilletter og så bliver alle aktive hjælpere inviteret til den årlige julefrokost.

Som bekendt har bryggeriforeningen en ambition om at holde et højt informationsniveau overfor medlemmerne. Vi ønsker at gøre vores kommunikation så effektiv og billig som muligt, hvorfor vi beder om, at de medlemmer, der modtager dette nyhedsbrev med posten, men som har mulighed for at modtage post pr. e-mail, oplyser e-mailadresse til foreningens kasserer på mail.

Visioner for Viborg Bryggeriforenin

Author: Jan Ole Halkier
6. marts 2007

Med etableringen af Viborg Bryghus havde den til formålet etablerede Viborg Bryggeriforening i princippet udspillet sin rolle.
Imidlertid har det været vanskeligt for bryggeriet som erhvervsvirksomhed med begrænsede ressourcer at sikre både den primære drift, hvor produktion og salg er grundlaget, og den mere publikumsrettede, sekundære drift af caféen på 1.-salen over bryggeriet.
Derfor er det på bryggeriforeningens generalforsamling den 31. januar 2007 besluttet at ændre bryggeriforeningens formål fra at skulle etablere bryggeriet til fremover at skulle være støtteforening for Viborg Bryghus.
Bl.a. ud fra en PR-vinkel har man fra bryghusets side fortsat en interesse i at have forskellige publikumsrettede aktiviteter. Ønsket er at have et udskænkningssted i tilknytning til bryggeriet og i lidt bredere forstand at understøtte den lokale forankring af bryggeriet (der jo bl.a. er dokumenteret i den brede kreds af anpartshavere) samt at udvikle den lokale ølkultur.
En ny arbejdsdeling
Da der i bryggeriets drift ikke findes ressourcer til at stå i spidsen for disse sekundære publikumsrettede aktiviteter har bryggeriforeningen påtaget sig at undersøge mulighederne for at sikre disse på basis af frivillig arbejdskraft – primært rekrutteret fra den registrerede medlemskreds på foreløbig 223 medlemmer, men også gerne med en udvidet medlemsskare eller med anden arbejdskraft, der måtte stille sig til rådighed.
Endvidere ser bryggeriforeningen en mulighed for i et vist omfang at stille hjælp til rådighed i forbindelse med bryggeriets primære drift.
Bryggeriforeningens bestyrelse har gjort sig nogle tanker om hvordan ovennævnte mål kan tænkes gennemført og er enige om at der skal kunne præsenteres en slags vision for foreningens virke forinden der tages kontakt til medlemmer, der i sin tid meldte sig ind i foreningen og som siden da ikke rigtig har hørt fra denne.
Der er en fælles opfattelse i bestyrelsen af at de 223 ”hvilende” medlemmer er foreningens vigtigste aktiv, idet det forudsættes, at de oprindelig har meldt sig ind fordi de har et ønske om og en vilje til at støtte det lokale bryggeri og den lokale ølkultur – om end det kan være meget forskelligt, hvad man måtte kunne bidrage med.
Bl.a. derfor finder bestyrelsen det også vigtigt at kunne præsentere en vision for fremtiden forinden der tages kontakt til de hvilende medlemmer med henblik på at få dem til dels at gentegne deres medlemskab dels at få dem til at engagere sig i foreningens virke.
Bestyrelsens forslag til en vision har derfor følgende overskrifter med tilhørende underpunkter.

Café Munken

Den primære opgave for foreningen bliver, som ”entreprenør” for bryggeriet, der er den egentlige driftsherre, at få sat bryggeriets førstesal i drift som udskænkningssted og udgangspunkt for detailsalg. Denne opgave kan underinddeles i følgende underpunkter:
- De fysiske rammer
Caféen skal rent fysisk ændres, så den fremtræder hyggeligere og mere imødekommende, ligesom der såvel af hensyn til myndighedskrav som til nye arbejdsrutiner i samdriften imellem bryggeri og forening skal flyttes rundt på nogle funktioner.
Her ligger en opgave i at få beskrevet indretningen af lokalet og i at få gennemført forandringerne. Begge dele tænkes løst ved frivillig arbejdskraft og for en så beskeden økonomi som muligt.
Om indretningen ligger der fra bryggeriforeningens side nogle overvejelser om at skabe nogle hyggeligere rammer ud fra følgende stikord
- en varmere og hyggeligere belysning i lokalet
- en bedre akustik (mindre efterklang) i lokalet
- andre og varmere farver på væggene
- pynt på væggene – noget til at bryde de store flader, noget der kan snakkes om, noget, der kan fortælle en historie – gerne en lokal, gerne med reference til stedets status som ølsted
- et møblement, der i højere grad signalerer pub eller ølstue end kantine
- et mere fleksibelt møblement (borde og stole), der kan tilpasses mindre grupper af gæster og som dog er så ensartede, at de kan stilles sammen til større selskaber
- evt. møbleret i et miks af bord/stol og sofagruppe
- m.m.

- Driften

Caféen bemandes drives af frivillige, og der ligger en opgave i at få beskrevet en model herfor indeholdende bl.a. åbningstid – evt. opdelt på ”sommer- og vinterkøreplan”, overvejelser om hvad caféen skal kunne tilbyde ud over udskænkning m.v.
Fra bryggeriforeningens side findes nedenstående stikord som en start på at beskrive en model.
Der vil være forskellige typer af opgaver og der vil tilsvarende være forskel på, hvad forskellige frivillige kan byde ind med både med hensyn til hvor meget tid de vil kunne lægge i arbejdet og hvilke opgaver, de vil føle sig kvalificerede til at byde ind på.
- administration af caféens frivillige medarbejdere, booking af særarrangementer m.m.(Med mindre dette skal styres af en lønnet medarbejder fra bryggeriet)
- detailsalg
- udskænkning/værtshus
- særarrangementer i bylivet gerne i samarbejde med de forretningsdrivende
- særarrangementer, f.eks. gruppearrangementer med servering af mad (udefra)
- rundvisning (foredrag) med efterfølgende prøvesmagning
- rengøring i caféen (evt. i kombination med regelmæssig professionel rengøring)
- andet ……

Såvel i forhold til opgaven med at ændre de fysiske rammer som i opgaven med at sikre en stabil drift af Café Munken, er der behov for folk med gode idéer, men nok så meget for folk, der både i en overgangsfase og på det lange sigt vil stille deres arbejdskraft til rådighed

- Praktisk hjælp til bryggeriet

I det omfang der i bryggeriet ønskes hjælp til praktiske gøremål, vil bryggeriforeningens bestyrelse påtage sig at indhente oplysninger hos medlemmerne om deres faglige/erhvervsmæssige kompetencer og deres vilje til og mulighed for at bidrage i det praktiske arbejde alt efter om der vil være tale om arbejde, der skal udføres indenfor normal arbejdstid eller udenfor. Bryggeriforeningen vil herefter formidle kontakt imellem interesserede medlemmer og bryggeriet.

- Medlemsaktiviteter i øvrigt

Det er bestyrelsens opfattelse, at det under genopbygningen af foreningens medlemskreds er vigtigt at kunne svare på spørgsmålet om, hvad man som medlem af bryggeriforeningen kan få ud af sit medlemskab.
Udgangspunktet er fortsat, at medlemmerne formentlig interesserer sig for øl og for den kultur, der knytter sig til den, ligesom det må formodes, at interessen har et vist lokalt tilsnit.
Det ses dog også af ”medlemslisten” at der er medlemmer, der bor så langt væk, så de næppe i det daglige vil kunne deltage i/drage nytte af foreningens aktiviteter, hvorfor man nok må forestille sig at medlemskredsen til enhver tid vil omfatte medlemmer som blot ønsker at støtte en god sag, og som ikke vil være aktive i foreningen.
Tilbage vil dog helt sikkert være en kreds af lokale medlemmer, som både har et ønske om at deltage i aktiviteter i foreningens regi, og som i et eller andet omfang også vil medvirke til at udvikle og gennemføre forskellige aktiviteter
Af stikord på medlemsfordele/-aktiviteter kan bl.a. nævnes følgende
- et højt IT-baseret informationsniveau såvel på det lokale som mere generelt om hvad der rører sig på øl- og bryggerifronten
- en konkret økonomisk fordel i form af rabat ved køb i Café Munkens detailsalg
- medlemsaktiviteter på Café Munken, f.eks. foredrag om øl og ølbrygning incl. prøvesmagning, prøvesmagning sammen med specifikke madvarer, foredrag og prøvesmagning indenfor andre produktionsfelter – bl.a. har whisky været nævnt
- udflugter til andre større og mindre bryggerier med forskelligt indhold
- særlig adgang til at holde private arrangementer i Café Munken
- m.m.
Det vil være helt naturligt ud fra ovenstående stikord at nedsætte minimum 2 arbejdsgrupper under bestyrelsen med ansvar for medlemsinformationen og for medlemsaktiviteter/-tilbud i øvrigt.

Medlemmernes andel

Med udgangspunkt i ovenstående vision opfordrer bryggeriforeningens bestyrelse sine medlemmer til at tage udfordringen op og gå ind i arbejdet, så vi i fællesskab kan skabe en stor og solid, bredt funderet støtteforening om vores lokale bryggeri og gøre det til det vi hele tiden har ønsket, nemlig en leverandør af kvalitetsøl og en attraktion i vores by og lokalområde.

Bestyrelsen for Viborg Bryggeriforening
Marts 2007